Förpacknings­återvinning

Enligt svensk lag är den som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade produkter i Sverige, skyldig att se till att förpackningarna återvinns. För att uppfylla denna lag har industri och handel bildat olika materialbolag som är specialiserade på insamling och återvinning av olika förpackningsmaterial (plast, papper/kartong, wellpapp och metall).

Materialbolagens verksamhet finansieras av de avgifter som företag betalar för de förpackningar de säljer i Sverige. Avgifterna baseras på hur mycket förpackningar företagen använder till sina produkter, och vilket material de består av. Även ACO betalar årligen en avgift till den svenska förpackningsåtervinningen. Tack vare detta kan du som köper en ACO-produkt lämna förpackningen för återvinning på återvinningsstationerna i din kommun.

Vad kan du göra? 

Ju bättre du sorterar dina sopor, desto mer material kan tas omhand och återvinnas i olika kretslopp. Hushållen är till och med skyldiga att sortera ut vissa saker ur sina hushållsopor. Detta avfall är returpapper, förpackningar, el-avfall, batterier och grovsopor och ska lämnas till de insamlingssystem som finns i kommunerna. Men det är bara just förpackningar som ska lämnas vid de avsedda behållarna på återvinningsstationen. Övriga sopor kan du lämna på kommunens återvinningscentral. Ett tips för att komma igång med sortering är att börja med det allra viktigaste, det som innehåller miljöfarliga ämnen som t.e.x batterier, färg och elavfall.

Symboler 

Två bekanta symboler som ofta ses på produkter och som ger information om återvinningen av förpackningen är dessa:

Gröna Punkten är ett varumärke som lanserades i Tyskland på 1990-talet, men som börjar bli allt vanligare på förpackningar även i resten av Europa. Symbolen talar om att avgiften för förpackningsåtervinning är betald i det land där produkten säljs. Medan den i Tyskland finns på samtliga förpackningar som kan lämnas för återvinning, är det i Sverige valfritt för de producenter som betalar återvinningsavgift för sina förpackningar att använda den på sina förpackningar. Att symbolen saknas på en förpackning i Sverige betyder alltså inte att förpackningen inte får lämnas till återvinning. 

Triangelpilar med siffror utgör standarderna DIN6120 eller American SPI och används för materialmärkning . För förpackningar är de vanligast för förpackningar av plast och är också till störst nytta i återvinningen för att skilja de olika plastsorterna åt. Första siffran i triangeln anger materialtyp och 0 står för plast. Andra siffran anger vilken typ av tex plast som avses. Ovan visas nyckeln för plastmaterialen enligt den tyska DIN6120-standarden. Majoriteten av ACOs förpackningar består av PE-HD och PET. Nästan alla kapsyler är gjorda helt eller delvis av PP. Just nu utarbetas även koder för de nya bioplastmaterialen som börjar bli allt vanligare. 

Länkar 

www.repa.se
Den svenska paraplyorganisationen för förpackningsåtervinning. 

www.sopor.nu
Information om nyttan av att sortera sopor, hur man gör och vad som händer med avfallet sedan. Här kan du också läsa om vilka återvinningsregler som gäller i din kommun.